До початку переддипломної практики керівник і консультант проектування разом із студентами визначають тему і мету проекту, заносять їх до бланку завдання і передають голові циклової комісії. Голова циклової комісії погоджує тему і мету проекту і передає бланки завдань заступнику директора. Останній готує проект наказу про затвердження тем дипломних проектів, який подається на підпис ректору за три дні до початку переддипломної практики.
1.3 Керівник проекту видає студенту конкретизоване завдання. Формулювання теми, мети і змісту завдання на проектування визначається на засіданнях відповідних циклових комісій.
В окремих випадках дипломні проекти можуть розроблятися групою студентів. При цьому індивідуальні завдання видаються кожному з чітко регламентованим переліком питань. При захисті дипломного проекту кожен студент повинен зробити доповідь та захистити виконану ним роботу.
В перші три дні дипломного проектування керівник проекту разом із консультантом з економічної частити і студентом вносить до завдання необхідні корективи, повністю оформляє бланк завдання, підписує його, узгоджує з головою циклової комісії і передає на затвердження заступнику директора, який на протязі наступних трьох днів затверджує їх і передає керівникові проектування для вручення студентам. При цьому заміна затверджених тем проекту не допускається.
При формуванні завдання на дипломне проектування слід дотримуватись вимог до виконання пояснювальної записки і креслеників. Пояснювальна записка повинна бути виконана креслярським шрифтом чорнилами (кульковою ручкою) чорного кольору на одній стороні аркуша, роздрукована на друкарській машинці або виконана з використанням засобів комп'ютерної техніки з розміром шрифту 14 та полуторним інтервалом поміж рядками. Аркуші оформлюються відповідно до вимог стандартів до текстових документів. Графічна частина виконується в залежності від теми проекту на 3-4 листах формату А1. Пояснювальна записка повинна бути стислою, в межах 80-100 сторінок рукописного або 60-80 сторінок друкованого тексту.
За десять днів до початку дипломного проектування завідувачі відділеннями під керівництвом заступника директора з навчальної роботи складають розклад консультацій з дипломного проектування керівниками і консультантами. В розкладі повинні бути відображені періоди консультацій за основними розділами (техніко-технологічний, економічний, організаційний, з охорони праці тощо.).
1.4 Обов'язковими функціями викладача при консультуванні з дипломного проектування є:
- допомогти студенту в виборі методики розрахунків і необхідної навчальної, методичної літератури і стандартів;
- разом із студентом розробити і затвердити календарний графік роботи над проектом;
- забезпечити постійний контроль за виконанням студентом графіку написання дипломного проекту;
- перевірити правильність і методичну вірність проведених роз-рахунків, методів аналізу, використаних інформаційних джерел і т. і.;
- перевірити відповідність стандартам виконаних креслеників, по-яснювальної записки, технологічних документів і т. і.
1.5 На четвертому тижні дипломного проектування керівник проекту детально аналізує стан дипломного проектування кожним студентом. Якщо на цей період студент відстає від графіка виконання дипломного проекту, керівник направляє заступнику директора з навчальної і виробничої роботи доповідну записку, на основі якої завідувач відповідного відділення готує наказ про відрахування студента з технікуму.
Коли студент допустив відставання від графіку з поважних причин, відрахування здійснюється з зазначенням терміну виконання і захисту дипломного проекту.
При відставанні з неповажних причин відрахування здійснюється, як за невиконання навчального плану (академічну неуспішність) з видачею академічної довідки.
Зменшення чи корекція обсягів окремих розділів проекту і проекту в цілому в зв'язку з відставанням студента від графіка не допускається.
1.6 На шостому тижні дипломного проектування здійснюється попередній захист проекту в цикловій комісії та оформлення на відділенні лицьової сторони подання голові ДЕКК, на зворотній стороні керівник дипломного проекту складає висновок.
При складанні відгуку необхідно відзначити:
- актуальність теми для підприємства та її практичне значення;
- висновок про повноту виконання студентом завдання, загальні результати роботи над проектом;
- дати оцінку самостійної роботи студента, його ініціативи, ставлення до справи, підготовленості до роботи з літературою, довідниками, стандартами;
- характеристику загальної якості дипломного проекту і можливість використання прийнятих рішень на практиці, їх новизну.
За результатами попереднього захисту та висновку керівника дипломного проектування циклова комісія робить висновок про захист дипломного проекту в ДЕКК і вкладає у пояснювальну записку.
1.7 На четвертому тижні дипломного проектування заступником директора з навчальної і виробничої роботи розробляється і передається на затвердження директорові розклад роботи державних кваліфікаційних комісій. Їх робота планується на останній тиждень дипломного проектування. Завідувачі відділеннями разом з головами циклових комісій складають, підписують і передають на затвердження заступнику директора списки студентів за днями захисту дипломних проектів. Списки і розклад доводяться до відома студентів і керівників проектів. В списки включаються тільки ті студенти, які до початку дипломного проектування повністю виконали всі вимоги навчальних планів і програм зі спеціальності.
1.8 На четвертому тижні дипломного проектування заступником директора складаються списки закріплення студентів-дипломників за рецензентами. До відома рецензентів доводяться терміни їх роботи і проводиться інструктаж з вимог до рецензування проектів.
Рецензія повинна містити:
- висновок про відповідність дипломного проекту виданому завданню;
- характеристику виконання розділів дипломного проекту;
- практичну цінність і новизну проекту, використання останніх досягнень науки і техніки при вирішенні поставлених задач;
- оцінку якості виконання графічної частини і пояснювальної записки дипломного проекту;
- позитивні сторони проекту та його недоліки;
- оцінку Дипломного проекту за п‘ятибальною шкалою і точку зору рецензента на можливість присвоєння дипломанту освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Якщо на погляд рецензента дипломний проект в цілому або його окремі рішення можуть бути застосовані на практиці, в рецензії слід це відобразити, бажано з вказівкою на конкретні виробництва.
1.9 За три робочі дні до дня захисту дипломного проекту студент пред'являє повністю оформлений проект із відгуком керівника заступнику директора з навчальної роботи для одержання направлення на рецензію. В той же день студент передає проект рецензенту. Дипломні проекти без підписів всіх консультантів, не переплетені, без відгуків керівника на рецензію не направляються.
Студенти, які порушать терміни, передбачені цим пунктом, до захисту проектів не допускаються. Можливість їх допуску до захисту розглядається в кожному випадку окремо директором технікуму і, як правило, при наявності поважних причин.
1.10. Після одержання рецензії в день, що передує дню захисту, до 15 години студент передає дипломний проект разом з рецензією завідувачу відповідним відділенням. Внесення змін в дипломний проект після одержання рецензії не допускається. Завідувач відділенням, разом із секретарем комісії, головою циклової комісії розглядають проект і подані разом з ним документи, при позитивному рішенні підписують і передають на підпис-допуск заступнику директора. Після цього проекти передаються на зберігання секретарю комісії до дня захисту. Відділення складають, підписують у заступника директора з навчальної роботи і затверджують у директора технікуму списки студентів, які допущені до захисту дипломних проектів на наступний день. Секретар державної кваліфікаційної комісії повертає проекти студентам в день захисту перед початком роботи комісії в приміщенні, де вона буде працювати.

II Організація роботи державних кваліфікаційних комісій

2.1 Голови державних кваліфікаційних комісій затверджуються наказом ректора Університету щорічно терміном не більше як на три календарні роки. Персональний склад комісій затверджується наказом ректора Університету.
2.2 Голова державної кваліфікаційної комісії забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу. Він обов'язково повинен бути присутнім при комплексній перевірці знань студентів з кількох дисциплін, при захисті дипломних проектів, на засіданнях комісії під час обговорення результатів захисту проектів, виставлення оцінок, вирішення питання присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня. Голова комісії контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів. Складає звіт після закінчення роботи державної комісії, який після обговорення на її заключному засіданні, подає директорові технікуму.
Голова комісії може передати свої повноваження заступнику голови тільки в виключних випадках і тільки за письмовою заявою на ім'я директора технікуму з вказівкою на причину і час своєї відсутності.
2.3 Не пізніше ніж напередодні початку роботи державної кваліфікаційної комісії завідуючі відділеннями передають секретарю комісії:
- витяг з наказу про затвердження персонального складу державної комісії;
- розклад роботи комісії;
- списки студентів допущених до захисту дипломних проектів;
- зведені відомості, завірені заступником директора з навчальної роботи і завідуючим відділенням, про виконання студентом усіх вимог навчального плану і одержаних ним оцінок з теоретичних дисциплін, курсових проектів, виробничих практик.
2.4 Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні державної кваліфікаційної комісії.
2.5 При захисті дипломного проекту студенту для доповіді надається час до 20 хвилин. Під час доповіді перебивати студента чи ставити питання не дозволяється. Після закінчення доповіді, що повинен підтвердити студент, голова державної комісії доручає одному із членів комісії оголосити відгук керівника-проекту і рецензію на проект. Після цього, студенту надається; право висловити свою думку щодо змісту рецензії і висунутих зауважень чи пропозицій.
Голова комісії надає право членам комісії поставити запитання за темою і змістом проекту. Питання, що виходять за ці межі, ставити не дозволяється. Після відповіді на кожне питання член комісії оголошує характеристику відповіді: "Відповідь повна", "Відповідь неповна", "Відповіді немає". Зміст питання і характеристика відповіді заносяться секретарем до протоколу.
2.6 Тривалість засідання державної кваліфікаційної комісії не повинна перевищувати шести годин. На одному засіданні можуть бути розглянуті дипломні проекти не більше 8 студентів.
2.7 Рішення, державної комісії про оцінку знань, виявлених при захисті проекту, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання дипломів приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю членів комісії. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.
Оцінки захисту дипломних проектів виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує їх результати щодо кожного студента.
При оцінці дипломного проекту враховуються наступні чинники:
- практична цінність дипломного проекту;
- якість і оформлення проекту, грамотність складання пояснювальної записки;
- зміст доповідей на запитання;
- практична і теоретична підготовку студента;
- відгуки керівника і рецензента проекту.
2.8 Студент, який отримав незадовільну оцінку при захисті дипломного проекту відраховується з технікуму. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.
2.9 Якщо студент не з'явився на засідання державної кваліфікаційної комісії для захисту дипломного проекту, то в протоколі комісії відзначається, що він є не атестованим у зв'язку з неявкою на засідання комісії.
Студенти, які не атестовані у затверджений для них термін і не захистили дипломний проект, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи державної кваліфікаційної комісії протягом трьох років після закінчення технікуму на засадах, визначених технікумом.
У випадках, коли захист дипломного проекту визнається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену відповідною цикловою комісією.
2.10 Оцінки захисту дипломних проектів оголошуються у день їх захисту після оформлення протоколу засідання державної комісії.
2.11 За підсумками діяльності кожної державної кваліфікаційної комісії складається звіт, який затверджується на її заключному засіданні. У звіті повинні бути відображені рівень підготовки спеціалістів з даної спеціальності і характеристика знань студентів, якість виконання проектів, актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці спеціалістів, зауваження щодо забезпечення організації роботи державної комісії.
У звіті даються пропозиції щодо покращання підготовки молодших спеціалістів, усунення недоліків в організації захисту дипломних проектів, рекомендації щодо направлення на навчання кращих випускників до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Відзначаються дипломні проекти, які можуть бути використані на підприємствах, у науково-дослідних установах тощо.
Звіт про роботу державної комісії подається директорові технікуму в двох примірниках у двотижневий термін після закінчення роботи.
Всі інші питання діяльності технікуму з організації державної атестації випускників регламентуються «Рекомендаціями про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України» (Лист Міносвіти від 29.12.93 р. №83-5/1259).