Програма з математики

 На іспиті з математики абітурієнти повинні показати:

а) чітке знання математичних означень і теорем, передбачених програмою, вміння доводити ці теореми;

б) вміння точно і стисло виражати математичну думку в усному таписьмовому викладі, використовуючи відповідну символіку;

в) упевнене володіння математичними знаннями та навичками, передбаченими програмою, вміння використовувати їх при розв'язуванні задач.

Програма з математики для абітурієнтів до вищих навчальних закладів у 2018 р. складається з трьох розділів.

Перший з них являє собою перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти абітурієнт (вміти правильно їх використовувати при розв’язуванні задач, посилатися на них при доведенні теорем).

В другому розділі вказані теореми, які потрібно вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів повинен випливати з цього розділу.

В третьому розділі перераховані основні математичні уміння і навички, якими повинні володіти абітурієнти.

 І. Основні математичні поняття і факти

 Арифметика, алгебра і початки аналізу

 1.  Натуральні числа (N). Прості і складені числа. Дільник, кратне. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне.
 2.  Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.
 3.  Цілі числа (Z). Раціональні числа (Q),їх додавання, віднімання, множення і ділення. Порівняння раціональних чисел.
 4.  Дійсні числа (R), їх запис у вигляді десяткових дробів.
 5.   Зображення чисел на прямій. Модуль дійсного числа, його геометричний зміст.
 6.   Числові вирази. Вирази зі змінними. Формули скороченого множення.
 7.   Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний квадратний корінь.
 8.   Одночлен і многочлен та дії з ними.
 9.   Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена на прикладі квадратного тричлена.
 10. Поняття функції. Способи завдання функції. Область визначення, множина значень функції. Функція, обернена до даної.
 11. Графік функції. Зростання і спадання функції, періодичність, парність, непарність.
 12. Означення і основні властивості елементарних функцій: лінійної, квадратичної, оберненої пропорційності і т. д.
 13. Рівняння. Корені рівняння. Розв’язання рівнянь.
 14. Нерівність. Розв’язання нерівності.
 15. Системи рівнянь і нерівностей. Розв'язання систем.
 16. Арифметична і геометрична прогресії. Формула n-го члена і сумиперших n  членів арифметичної прогресії. Формула n-го члена ісуми перших n членів геометричної прогресії.

 Геометрія

 1. Пряма, промінь, відрізок, ламана, довжина відрізка. Кут. Величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні, перпендикулярні прямі.
 2.  Вектори. Дії над векторами.
 3.  Многокутник, його вершини, сторони, діагоналі.
 4. Трикутник, його медіана, бісектриса, висота. Види трикутників. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.
 5. Чотирикутники: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція.
 6. Коло і круг. Центр, хорда, діаметр, радіус. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор. Центральні і вписані кути.
 7. Формули площ: трикутника, прямокутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції.
 8. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.
 9. Площина. Паралельні площини і площини, які перетинаються.

 II. Основні формули і теореми

 Алгебра

 1. Властивості функції у = aх +b та її графік.
 2. Властивості функції    y = k / x та її графік.
 3. Властивості функції у = ах2 + bх +с та її графік.
 4. Формули коренів квадратного рівняння.
 5. Розкладання квадратного тричлена на множники.
 6. Властивості числових нерівностей.
 7. Формули скороченого множення.

 Геометрія

 1. Властивості рівнобедреного трикутника.
 2. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка.
 3. Ознаки паралельності прямих.
 4. Сума кутів трикутника. Сума внутрішніх кутів опуклого многокутника.
 5. Ознаки паралелограма.
 6. Коло, описане навколо трикутника.
 7. Коло, вписане у трикутник.
 8. Дотична до кола та її властивості.
 9. Вимір кута, вписаного в коло.
 10. Ознаки рівності трикутників.
 11. Ознаки подібності трикутників.
 12. Теорема Піфагора.

 III. Основні вміння і навички

 Абітурієнт повинен вміти:

 1. Виконувати арифметичні дії над числами, заданими у вигляді десяткових і звичайних дробів; округляти числа і результати обчислень до заданої точності; користуватися калькулятором або таблицями для виконання розрахунків.
 2. Виконувати перетворення многочленів, дробів, які містять змінну.
 3. Будувати графіки: лінійної, квадратичної, степеневої, показникової, логарифмічної функцій.
 4. Розв'язувати рівняння і нерівності першого та другого степеня та рівняння і нерівності, які зводяться до них.
 5. Розв'язувати системи рівнянь і нерівностей першого та другого степеня та системи рівнянь і нерівностей, які зводяться до них.
 6. Розв'язувати задачі на складання рівнянь і систем рівнянь.Зображати геометричні фігури і виконувати прості побудови на площині.
 7. Перетворювати тригонометричні вирази.

 Література:

 1. Бевз Г.П. «Алгебра 7-9 кл.».
 2. Мерзляк Г.Г. «Алгебра 7кл., 8кл., 9кл.». – Ґенеза, 2009.
 3. Мерзляк Г.Г.     «Геометрія 7кл., 8кл., 9кл.». – Ґенеза, 2008.
 4. Погорєлов О.В. «Геометрія». – Освіта, 2001.
 5. Афанасьєв О.М., Бродський М.С. «Математика». - Вища школа, 2001.
 6. Вигодський М.Я. «Довідник з елементарної математики», - М.: «Наука», 1982.
 7. Ципковський А.Г. «Довідник з математики для середніх навчальних закладів»
 8. Сканаві М.І. «Довідник задач з математики для вступників до вузів», -К.: «Каннон», 1997.