Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжу, склад якого щорічно затверджується наказом.

 

 Педагогічна рада Коледжу:
 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку Коледжу;
 2) розглядає проект Положення про коледж, а також пропозиції щодо внесення змін до нього;
 3) розглядає проект кошторису та річний фінансовий звіт Коледжу;
 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
5) погоджує за поданням директора рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів Коледжу;
6) за поданням директора надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;
7) затверджує положення про організацію освітнього процесу;
8) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;
9) має право вносити подання про відкликання директора з підстав, передбачених законодавством, цим Положенням, контрактом, яке розглядається загальними зборами трудового колективу Коледжу;
10) обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
11) приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
12) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу;
13) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
14) приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
15) приймає рішення та/або рекомендації з інших питань.