ЗВІТ

ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М.БЕКЕТОВА (НА 01.07.2016Р.)

 

1 Стан навчально-виховного процесу з фізичного виховання

 

Фізичне виховання та спорт в коледжі є складником системи виховання і освіти, спрямовані на розвиток фізичних і духовних сил студентської молоді, їхню підготовку до життєдіяльності та виховання здорового працездатного спеціаліста.

Організацію фізичного виховання студентів коледжу забезпечує циклова комісія «Фізичного виховання і Захисника Вітчизни», що є базовим структурним підрозділом і спортивний клуб студентів.

Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт», національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України (від 17.04.2002р., №347), Положення про організацію фізичного виховання масового спорту у ВНЗ (№4, від 11.01.2006р.) та інших нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

Метою фізичного виховання та спорту у коледжі є:

- знання і дотримання основ здорового способу життя;

- знання основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

- знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури;

- знання основ професійно-практичної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці;

- сформована навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах;

- систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю;

- поінформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту.

Фізичне виховання і масовий спорт в коледжі передбачає правове, організаційне, методичне, матеріально-технічне, методичне, фінансове забезпечення та безпеку занять, що гарантується Законодавством України.

Питання стану фізичної культури і спорту слухалися на Педагогічній раді коледжу (квітень 2016р.); систематично на засіданнях адміністративної ради коледжу.

Фізичне виховання та масовий спорт протягом навчального року здійснювався згідно загального плану коледжу та планів спортивно-масової роботи, планів роботи класних керівників (кураторів).

У процесі фізичного виховання використовувались традиційні і нетрадиційні засоби і методи фізичної освіти та фізичного удосконалення.

Навчальний процес з фізичного виховання здійснювався у таких формах: навчальні заняття (теоретичні, практичні); виконання індивідуальних завдань; самостійна робота студентів; контрольні заходи.

Основні види навчальних занять з фізичного виховання: лекції; практичні, індивідуальні заняття; консультації.

Викладачі фізичного виховання використовували у своїй роботі інформаційні технології, які пропонувалися в журналах: «Фізична культура у школі», «Теорія та методика фізичного виховання».

Викладачами фізичного виховання коледжу були застосовані особистісно-орієнтовані технології навчання, спираючись на його здібності, інтереси, ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід, умови для реалізації у навчальній діяльності (ігрова діяльність, модульне навчання, інтерактивні методи навчання, які включають бесіду, діалог, дискусії, тренінги).

Викладачами фізвиховання розроблені здоров’язберігаючи технології в системі підготовки всебічно і гармонічно розвинутої особистості, які здійснюються за трьома напрямками:

- всебічно фізичне та психологічне самовдосконалення студентів шляхом залучення до здорового способу життя, створення здоров’язберігаючого середовища у навчальному закладі;

- формування позитивного ставлення до фізичного виховання і його структурних компонентів, формування здорового способу життя через зміст освіти;

- духовне зростання особистості на ґрунті глибинних національних народних традицій, подальший розвиток фізкультурної та культурно-масової роботи.

Навчальні дисципліни «Фізична культура» (1-2 курси) та «Фізичне виховання» (3-4 курси) забезпечені в коледжі нормативними та робочими програмами навчальних дисциплін за напрямками підготовки та спеціальностями за якими ведеться підготовка у навчальному закладі.

Своєчасно були проведені планові медичні огляди усіх студентів денного відділення (вересень 2015 та березень 2016р.), а також викладачів та співробітників навчального закладу (червень 2016р.).

Протягом року медичним персоналом коледжу і лікарями 20-ї міського поліклініки проведені щеплення студентів від інфекційних захворювань. На підстав медичного обстеження студентів коледжу з урахуванням рівня фізичної працездатності, показань і протипоказань у стані здоров’я студентів були організовані основні, підготовчі та спеціальні медичні групи.

У цілому стан здоров’я, фізичний розвиток студентів задовільний.

В коледжі проводилися навчальні заняття 3-х спеціальних медичних груп. Комплектування спеціальних медичних груп здійснюється за нозологічними ознаками:

Група «А»: Гіпертонічні захворювання; захворювання серцево-судинної та дихальної систем.

Група «Б»: Порушення жирового та водно-сольового обміну, захворювання сечостатевої системи, хронічні гастрити, коліти.

Група «В»: Порушення опорно-рухового апарату.

Навчальні заняття проводилися за програмою фізичного виховання в обсязі 108 годин на навчальний рік, тривалістю 45 хв. кожне, окремо від основних навчальних груп.

В коледжі працює три викладача фізвиховання:

1. Черній А.О. – викладач вищої категорії, викладач-методист;

2. Шабельник М.С. – викладач вищої категорії;

3. Яценко П.М. – викладач І категорії.

Навчальний матеріал програми фізвиховання реалізовувався через розділи: теоретична підготовка, методична підготовка, фізична підготовка, контроль.

Засвоєння програми фізвиховання передбачало систему контрольних заходів, що містять: оперативний; поточний; підсумковий; підсумкову атестацію.

Кожне проведене заняття було направлене на рішення освітніх та оздоровчих задач, позитивного ставлення студентської молоді до фізичної культури і спорту, формування навичок здорового способу життя.

Матеріально-спортивна база коледжу знаходиться у належному стані. Спортивно-навчальний комплекс має акт випробування і перевірки надійності спортивного обладнання, інструкцій з безпеки проведення занять з різних видів спорту (15 інструкцій).

Коледж забезпечено на 90-95% спортивним інвентарем. Спортивні споруди, майданчики, приміщення відповідають санітарно-технічним та гігієнічним нормам.

З метою розкриття сутності явищ і цінностей фізичної культури, пропаганди здорового способу життя в навчальних групах коледжу були проведені бесіди:

1 курс:

- «Фізична культура і основи здорового способу життя»;

2 курс:

- «Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом»;

3 курс:

- «Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в олімпійських іграх»;

4 курс:

- «Фізична культура, фізичне удосконалення і здоровий спосіб життя людини в різний віковий період».

 


 

2 Стан фізкультурно-масової роботи

 

Фізкультурно-масова робота в коледжі здійснювалась на підставі плану роботи, календарного плану спортивних заходів, положення про змагання (спартакіада серед навчальних груп) та відповідних правил, які встановлюються та затверджуються в установленому порядку.

Ректорат університету, дирекція, профком, спортивний клуб та орган студентського самоврядування коледжу розглядають фізичну культуру і спорт як одну з важливих частин всебічного розвитку студентської молоді, формуванню моральних, вольових і фізичних якостей, збереження і зміцнення здоров’я, вдосконалення спортивної майстерності, формування мотивації до систематичних занять, до здорового способу життя.

В коледжі введено перелік обов’язкових фізкультурно-оздоровчих заходів, які проводяться протягом усього навчального року, як мінімальна програма з позааудиторної роботи з фізичної культури і спорту.

Позанавчальні заняття організовувалися і проводилися в коледжі у формах:

- заняття в спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки;

- самостійних занять спортом та туризмом;

- масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів.

Основні види поза навчальних занять що використовувались в коледжі протягом навчального року це:

- оздоровчі спортивні тренування, туристичні походи, спортивні свята;

- спортивні змагання (внутрігрупові, першість серед курсів, комплексна спартакіада серед навчальних груп, зовнішні змагання – міські, обласні, республіканські та міжнародні).

В коледжі працювало протягом навчального року 8 спортивних секцій (192 чол.): легка атлетика, баскетбол (юнаки, дівчата), футзал (юнаки), футбол (юнаки), настільний теніс, гирьовий спорт, шахи, волейбол (юнаки).

Робота спортивних секцій проводилася постійно (2-3 рази на тиждень) згідно розкладу викладачами на громадських засадах.

В коледжі була проведена комплексна спартакіада з 6 видів спорту серед навчальних груп під гаслом: «Стартують усі!».

У 2015/2016 навчальному році проведено 33 масових фізкультурно-спортивних заходів (2425 чол./вид.).

У жовтні 2015р. було проведено фізкультурно-патріотичне свято «Козацькому роду нема переводу» присвячене Дню Захисника України та Дню Українського козацтва (216 чол.).

З 01 по 10 травня 2016р. проведена «Декада військово-патріотичної та спортивно-масової роботи серед студентської молоді» (240 чол.)

Кращі спортсмени легкоатлети прийняли участь в ІІІ–му Міжнародному Харківському марафоні (15 чол.).

08 червня 2016р. проведено масовий спортивний захід присвячений Всеукраїнському Олімпійському Дню, слоган якого «Рухайся, навчайся, пізнавай» (159 чол.)

Підготовлено за навчальний рік спортсменів-розрядників:

- КМС – 4 чол;

- І розряд – 13 чол.

- спортсменів масових розрядів – 131 чол.

Спортивний клуб коледжу приймав участь в районних, міських, обласних, республіканських та міжнародних змаганнях.

В обласній комплексній спартакіаді серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Спорт протягом життя!» з 8 видів спорту спортивний клуб зайняв І місце в комплексному заліку.

Спортивно-масові заходи що були проведені в навчальному році сприяли організаційному укріпленню колективу навчальних груп, поліпшенню стану здоров’я підростаючого покоління, забезпеченню повноцінної підготовки молоді до трудової діяльності та службі у лавах Збройних сил України та забезпеченню подальшого розвитку спорту в цілому.

 

Керівник фізичного виховання                          А.О.Черній                 

 

Голова циклової комісії                                     М.С.Шабельник

Останні новини

Посилання

Урядова Гаряча Лінія
Міністерство Освіти і Науки України
Департамент науки і освіти Харківської ОДА
Харківський національний університет міського господарства
Харківський національний університет міського господарства
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Архів