ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

    Програма з фахового вступного випробування для вступників до Електромеханічного коледжу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова передбачає виявлення знань основних означень, умінь та навичок, якими має володіти вступник на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

    Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» передбачає перевірку абітурієнтів щодо володіння знаннями за фахом та з математики.

    Конкурсні фахові вступні випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» проводиться у формі тестів.

    Конкурсний бал вступника обчислюється як сума балів, набраних за наслідками фахового іспиту, та середнього бала за додатком до документа державного зразка про здобутий вступником відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

    Усі складові конкурсного балу вступника розраховуються за 200-бальною шкалою оцінок.

    Абітурієнти, які без поважних причин не з'явилися на фаховий іспит у зазначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня - 100 балів (за 200-бальною шкалою), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

 

ЗМІСТ ТЕСТІВ

 

Тести складаються з 24 завдань: 18 завдань за фахом, 6 завдань з математики. Всі завдання мають одну правильну відповідь.

Обсяг часу, що відводиться на виконання вступного випробування, складає 120 хвилин.

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

 

     Вступаючи до Електромеханічного коледжу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», абітурієнт повинен

знати:

- програму професійно-технічного навчального закладу з електротехнічних дисциплін;

- програму з математики для загальноосвітньої школи;

вміти:

- володіти основними поняттями та законами з електротехнічних дисциплін, розв'язувати задачі з математики за програмою загальноосвітньої школи.

 

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗДІЛ 1ЗА ФАХОМ 

Тема 1.1 Основи електростатики

Загальні поняття про електричне поле. Прості електричні поля: точкового заряду, між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Характеристики електричного поля: напруженість; потенціал, електрична напруга.

Тема 1.2 Постійний струм та електричні кола постійного струму

Електричний струм та його щільність. Резистори, величина їх опору та його залежність від температури.

Закон Ома. Теплова дія струму. Закон Джоуля - Ленца. Нагрівання проводів. Максимально допустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу залежно від максимально допустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила (ЕРС), внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемі.

Кола постійного струму: послідовне, паралельне та змішене з'єднання резисторів.

Тема 1.3 Електромагнетизм

Основні характеристики магнітного поля: магнітна індукція, магнітний потік, напруженість, магнітна проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.

Провідник зі струмом у магнітному полі. Закон Ампера. Взаємодія паралельних провідників зі струмом.

Явище електромагнітної індукції, її практичне використання. Поняття про трансформатор. Індуктивність.

Тема 1.4 Змінний струм та електричні кола змінного струму

Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активні та реактивні опори в колах змінного струму. Коло змінного струму з активним опором; з індуктивністю; з ємністю: графіки та векторна діаграма струму і напруги, закон Ома.

Послідовне та паралельне з'єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл змінного струму, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна, реактивна та повна потужності в колах змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Послідовне і паралельне з'єднання індуктивності та ємності. Резонанс напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики резонансних кіл.

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми. З'єднання зіркою та трикутником обмоток генератора і споживача. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами та напругами при з'єднанні зіркою чи трикутником.

Тема 1.5 Електричні та радіотехнічні вимірювання.

Електровимірювальні прилади

Методи та похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип дії вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Вимірювання опорів. Вимірювання опору ізоляції.

Тема 1.6 Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режими роботи трансформатора: холостого ходу, короткого замикання, навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Вимірювальні трансформатори.

Тема 1.7 Електричні машини

Електричні машини змінного струму

Принцип дії та будова асинхронних двигунів (АД) з короткозамкненим ротором. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика АД. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Сфера застосування асинхронних електричних машин.

Електричні машини постійного струму

Принцип дії та будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне та змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. 

Тема 1.8 Електричні апарати

Будова та електротехнічні характеристики рубильників, вимикачів, перемикачів, запобіжників, автоматичних вимикачів, електромагнітних реле, контакторів, магнітних пускачів, електромагнітних виконавчих пристроїв.

Тема 1.9 Електровакуумні прилади

Фізичні основи електроніки. Катоди електровакуумних приладів. Типи та властивості катодів електровакуумних приладів. Конструкція катодів. Катоди прямого та непрямого (посереднього) розжарювання. Приймально-підсилювальні лампи. Генераторні лампи.

Електронно-променеві трубки (ЕПТ). їх класифікація, будова та принцип роботи. Осцилографічні ЕПТ, кінескопи. Передавальні ЕПТ, їх маркування та сфера застосування.

Тема 1.10 Іонні (газорозрядні) прилади

Електричні явища та носії заряду в газах. Тліючий та дуговий розряди, їх використання в газорозрядних приладах. Основні види газорозрядних приладів. Лампи розжарювання, газорозрядні джерела світла. їх будова, принцип роботи, призначення та область застосування газорозрядних приладів, маркування.

Тема 1.11 Напівпровідникові прилади

Електричні властивості напівпровідників. Електрична та діркова електропровідність. Домішковий та тепловий характери провідності.

Електронно-дірковий перехід та його властивості. Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому й зворотному включеннях.

Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні транзистори.

Тема 1.12 Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво та споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи компенсації втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств, цивільних споруд. Трансформаторні підстанції і розподільні пункти. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів.

Тема 1.13 Основні відомості про електричну безпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога людині при ураженні електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні заходи і засоби захисту від ураження електричним струмом. Захисне заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПУЕ, ПТБ та ПТЕ.

 

РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИКА 

Арифметика, алгебра і початки аналізу 

Тема 2.1 Дійсні числа

Тема 2.2 Похибки наближень і обчислень.

Тема 2.3 Обчислення з наближеними даними.

Тема 2.4 Відсоткові розрахунки.

Тема 2.5 Числові функції. Способи завдання функцій.

Тема 2.6 Графік функції. Перетворення графіків функцій.

Тема 2.7 Монотонність, парність і непарність функції.

Тема 2.8 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.

Тема 2.9 Функція у = √х. Степінь з раціональним показником, та його властивості.

Тема 2.10 Степенева функція, ії властивості та графік.

Тема 2.11 Ірраціональні рівняння.

Тема 2.12 Тригонометричні функції кута. Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу.

Тема 2.13 Основні співвідношення між тригонометричними функціями

одного аргументу.

Тема 2.14 Формули зведення.

Тема 2.15 Тригонометричні функції суми та різниці двох кутів.

Тема 2.16 Тригонометричні функції подвійного кута.

Тема 2.17 Сума та різниця синусів та косинусів.

Тема 2.18 Періодичність функцій. Парність функцій.

Тема 2.19 Властивості та графіки тригонометричних функцій. Гармонічні коливання.

Тема 2.20 Найпростіші тригонометричні рівняння.

Тема 2.21 Найпростіші тригонометричні нерівності.

Тема 2.22 Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання вектора на складові.

Тема 2.23 Прямокутні координати у просторі. Дії над векторами, що задані координатами.

Тема 2.24 Формули для обчислення довжини вектора, кут між векторами, відстань між двома точками. Тема 2.25 Рівняння площі й сфери.

Тема 2.26 Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома невідомими. Тема 2.27 Степінь з довільним дійсним показником та його властивості.

Тема 2.28 Властивості та графік показникової функції.

Тема 2.29 Логарифми та їх властивості.

Тема 2.30 Перетворення та обчислення логарифмічних виразів.

Тема 2.31 Властивості і графік логарифмічної функції.

Тема 2.32 Показникові рівняння.

Тема 2.33 Логарифмічні рівняння.

Тема 2.34 Показникові нерівності.

Тема 2.35 Логарифмічні нерівності.

Тема 2.36 Границя і неперервність функції. Основні теореми про границі.

Тема 2.37 Похідна функція, її геометричний і фізичний зміст.

Тема 2.38 Правила диференціювання (похідна суми, добутку   та частки функцій).

Тема 2.39 Похідна складної функції.

Тема 2.40 Друга похідна, її фізичний зміст.

Тема 2.41 Ознаки сталості: зростання, спадання функції. Екстремуми функції. Тема 2.42 Застосування похідної до дослідження функції та побудови графіка. Тема 2.43 Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Тема 3.44 Первісна та її властивості.

Тема 2.45 Невизначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст.

Тема 2.46 Формула Ньютона-Лейбніца, основні властивості та обчислення інтеграла.

Тема 2.47 Обчислення площі плоских фігур за допомогою інтеграла. 

Геометрія

Тема 2.1 Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут. Величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні, перпендикулярні прямі. Тема Тема 2.2  Вектори. Дії над векторами.

Тема 2.3 Многокутник, його вершини, сторони, діагоналі.

Тема 2.4  Трикутник, його медіана,  бісектриса,  висота.  Види трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

Тема 2.5 Чотирикутники: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція.

Тема 2.6 Коло і круг. Центр, хорда, діаметр, радіус. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор.

Тема 2.7 Центральні і вписані кути.

Тема 2.8 Формули площі: трикутника, прямокутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції.

Тема 2.9 Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.

Тема 2.10 Паралельність прямих і площин.

Тема 2.11 Перпендикулярність прямих і площин.

Тема 2.12 Декартові координати і вектори у просторі.

Тема 2.13 Многогранники.

Тема 2.14 Тіла обертання.

Тема 2.15 Об'єми тіл.

Тема 2.16 Площі поверхонь тіл.  

Перелік рекомендованої літератури

 

Назва дисципліни

Автор підручника

Назва підручника (навчального посібника)

Видавництво,

рік видання

1

Електротехніка

Будіщев М.С.

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Львів: Афіша, 2001

2

Зайчик М.Ю.

Сборник задач по электротехнике

М.: Энергоиздат, 1983

3

Під ред. Головка Д.Б. та Поповича М.Г.

Електричні машин та електропривод побутової техніки

Київ: Либідь, 2004

4

Василега П.О.

Електропостачання

Суми «Університетська книга», 2004

5

Математика

Шкіль М.І.

Слєпкань З.і.

Дубинчук О.С.

Алгебра і початки аналізу. 10-11 класи

К.: Зодіак – ЕКО, 2001

6

Литвиненко Г.М.

Федченко Л.Я.

Швець В.О.

Збірник завдань для екзамену з мате-матики на атестат про середню освіту. Ч. 1

Львів: ВНГЛ, 1997

7

Погорєлов О.В.

Геометрія, 10-11 кл.

К.: Освіта, 2001

 

 

 

 

Останні новини

Посилання

Урядова Гаряча Лінія
Міністерство Освіти і Науки України
Департамент науки і освіти Харківської ОДА
Харківський національний університет міського господарства
Харківський національний університет міського господарства
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Архів