ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

    Програма з фахового вступного випробування для вступників до Електромеханічного коледжу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова передбачає виявлення знань основних означень, умінь та навичок, якими має володіти вступник на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

    Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» передбачає перевірку абітурієнтів щодо володіння знаннями за фахом та з математики.

    Конкурсні фахові вступні випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» проводиться у формі тестів.

    Конкурсний бал вступника обчислюється як сума балів, набраних за наслідками фахового іспиту, та середнього бала за додатком до документа державного зразка про здобутий вступником відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

    Усі складові конкурсного балу вступника розраховуються за 200-бальною шкалою оцінок.

    Абітурієнти, які без поважних причин не з'явилися на фаховий іспит у зазначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня - 100 балів (за 200-бальною шкалою), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

 

ЗМІСТ ТЕСТІВ

 

Тести складаються з 24 завдань: 18 завдань за фахом, 6 завдань з математики. Всі завдання мають одну правильну відповідь.

Обсяг часу, що відводиться на виконання вступного випробування, складає 120 хвилин.

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

 

     Вступаючи до Електромеханічного коледжу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», абітурієнт повинен

знати:

- програму професійно-технічного навчального закладу з електротехнічних дисциплін;

- програму з математики для загальноосвітньої школи;

вміти:

- володіти основними поняттями та законами з електротехнічних дисциплін, розв'язувати задачі з математики за програмою загальноосвітньої школи.

 

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗДІЛ 1ЗА ФАХОМ 

programa-fahovogo-spitu-2018.pdf [535,27 Kb] (cкачиваний: 51)

 

РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИКА 

Арифметика, алгебра і початки аналізу 

Тема 2.1 Дійсні числа

Тема 2.2 Похибки наближень і обчислень.

Тема 2.3 Обчислення з наближеними даними.

Тема 2.4 Відсоткові розрахунки.

Тема 2.5 Числові функції. Способи завдання функцій.

Тема 2.6 Графік функції. Перетворення графіків функцій.

Тема 2.7 Монотонність, парність і непарність функції.

Тема 2.8 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.

Тема 2.9 Функція у = √х. Степінь з раціональним показником, та його властивості.

Тема 2.10 Степенева функція, ії властивості та графік.

Тема 2.11 Ірраціональні рівняння.

Тема 2.12 Тригонометричні функції кута. Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу.

Тема 2.13 Основні співвідношення між тригонометричними функціями

одного аргументу.

Тема 2.14 Формули зведення.

Тема 2.15 Тригонометричні функції суми та різниці двох кутів.

Тема 2.16 Тригонометричні функції подвійного кута.

Тема 2.17 Сума та різниця синусів та косинусів.

Тема 2.18 Періодичність функцій. Парність функцій.

Тема 2.19 Властивості та графіки тригонометричних функцій. Гармонічні коливання.

Тема 2.20 Найпростіші тригонометричні рівняння.

Тема 2.21 Найпростіші тригонометричні нерівності.

Тема 2.22 Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання вектора на складові.

Тема 2.23 Прямокутні координати у просторі. Дії над векторами, що задані координатами.

Тема 2.24 Формули для обчислення довжини вектора, кут між векторами, відстань між двома точками. Тема 2.25 Рівняння площі й сфери.

Тема 2.26 Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома невідомими. Тема 2.27 Степінь з довільним дійсним показником та його властивості.

Тема 2.28 Властивості та графік показникової функції.

Тема 2.29 Логарифми та їх властивості.

Тема 2.30 Перетворення та обчислення логарифмічних виразів.

Тема 2.31 Властивості і графік логарифмічної функції.

Тема 2.32 Показникові рівняння.

Тема 2.33 Логарифмічні рівняння.

Тема 2.34 Показникові нерівності.

Тема 2.35 Логарифмічні нерівності.

Тема 2.36 Границя і неперервність функції. Основні теореми про границі.

Тема 2.37 Похідна функція, її геометричний і фізичний зміст.

Тема 2.38 Правила диференціювання (похідна суми, добутку   та частки функцій).

Тема 2.39 Похідна складної функції.

Тема 2.40 Друга похідна, її фізичний зміст.

Тема 2.41 Ознаки сталості: зростання, спадання функції. Екстремуми функції. Тема 2.42 Застосування похідної до дослідження функції та побудови графіка. Тема 2.43 Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Тема 3.44 Первісна та її властивості.

Тема 2.45 Невизначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст.

Тема 2.46 Формула Ньютона-Лейбніца, основні властивості та обчислення інтеграла.

Тема 2.47 Обчислення площі плоских фігур за допомогою інтеграла. 

Геометрія

Тема 2.1 Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут. Величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні, перпендикулярні прямі. Тема Тема 2.2  Вектори. Дії над векторами.

Тема 2.3 Многокутник, його вершини, сторони, діагоналі.

Тема 2.4  Трикутник, його медіана,  бісектриса,  висота.  Види трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

Тема 2.5 Чотирикутники: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція.

Тема 2.6 Коло і круг. Центр, хорда, діаметр, радіус. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор.

Тема 2.7 Центральні і вписані кути.

Тема 2.8 Формули площі: трикутника, прямокутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції.

Тема 2.9 Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.

Тема 2.10 Паралельність прямих і площин.

Тема 2.11 Перпендикулярність прямих і площин.

Тема 2.12 Декартові координати і вектори у просторі.

Тема 2.13 Многогранники.

Тема 2.14 Тіла обертання.

Тема 2.15 Об'єми тіл.

Тема 2.16 Площі поверхонь тіл.  

Перелік рекомендованої літератури

 

Назва дисципліни

Автор підручника

Назва підручника (навчального посібника)

Видавництво,

рік видання

1

Електротехніка

Будіщев М.С.

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Львів: Афіша, 2001

2

Зайчик М.Ю.

Сборник задач по электротехнике

М.: Энергоиздат, 1983

3

Під ред. Головка Д.Б. та Поповича М.Г.

Електричні машин та електропривод побутової техніки

Київ: Либідь, 2004

4

Василега П.О.

Електропостачання

Суми «Університетська книга», 2004

5

Математика

Шкіль М.І.

Слєпкань З.і.

Дубинчук О.С.

Алгебра і початки аналізу. 10-11 класи

К.: Зодіак – ЕКО, 2001

6

Литвиненко Г.М.

Федченко Л.Я.

Швець В.О.

Збірник завдань для екзамену з мате-матики на атестат про середню освіту. Ч. 1

Львів: ВНГЛ, 1997

7

Погорєлов О.В.

Геометрія, 10-11 кл.

К.: Освіта, 2001