Навчальний процес, позаурочна діяльність спрямовані на формування  фахівців відповідної спеціальності.     

    Пріоритетними напрямками діяльності коледжу щодо організації навчально-виховного процесу та його забезпечення на даному етапі є:

-  вдосконалення змісту освіти формування його на основі сучасних підходів і освітніх технологій з урахуванням досягнень науки і світових тенденцій в освіті;
-  розробка нових і вдосконалення діючих навчальних планів і програм з усіх спеціальностей;
впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес, в роботу завідуючих відділеннями, циклових комісій;
- створення умов для забезпечення повноцінного особистісно-орієнтованого навчання на основі використання інноваційних технологій;
-  забезпечення студентів необхідними навчально-методичними матеріалами.

    Для забезпечення успішної роботи в визначених напрямках здійснюємо такі заходи:

- будуємо навчально-виховний процес у коледжіі на загальнолюдських, цивілізованих, гуманістичних засадах;
- удосконалюємо діючі і розроблюємо нові навчальні плани спеціальностей;
- створюємо навчально-методичні комплекси дисциплін з урахуванням досягнень науки і досвіду роботи вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів;
-
активно впроваджуємо в навчально–виховний процес інноваційні технології навчання: інтерактивні форми навчання, метод проектів інноваційні та ділові ігри, комп’ютерні технології;

- розробляємо комп’ютерні системи тестування і контролю знань, обліку рейтингу студентів та викладачів;
- широко й активно застосовуємо новітні і традиційні технологічні засоби навчання: проекційну техніку, комп’ютерну техніку, як автономно так і у поєднанні із сучасними та мультимедійними засобами, телекомунікаційні технології (локальну та глобальну мережу); 

- підвищуємо роль самостійної роботи студентів; 

- продовжуємо інформатизацію та комп’ютеризацію коледжу. З цією метою: комп’ютеризується бібліотека, створиться електронний каталог, а в перспективі електронна бібліотека; створена локальна мережу; організовуємо єдиний банк даних навчальної і методичної інформації відділень, циклових комісій;

- продовжуємо розробку програмного забезпечення щодо автоматизації роботи всіх підрозділів і служб коледжу;

- організовуємо навчання викладачів щодо використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі; організовано доступ до глобальної мережі Internet;

- вдосконалюємо систему підготовки та підвищення кваліфікації викладачів;

- ведемо цілеспрямовану роботу з якісної підготовки і відбору контингенту. З цією метою: створено систему відбору слухачів на підготовчі курси; систематично і ґрунтовно працюємо із загальноосвітніми школами по відбору абітурієнтів;

- співпрацюємо із кафедрами університету.

Останні новини

Посилання

Міністерство Освіти і Науки України
Департамент науки і освіти Харківської ОДА
Харківський національний університет міського господарства

Архів