Навчання студентів

     Навчальний процес, позаурочна діяльність спрямовані на формування  фахівців відповідної спеціальності.     

    Пріоритетними напрямками діяльності коледжу щодо організації навчально-виховного процесу та його забезпечення на даному етапі є:

-  вдосконалення змісту вищої освіти формування його на основі сучасних підходів і освітніх технологій з урахуванням досягнень науки і світових тенденцій в освіті;
-  розробка нових і вдосконалення діючих навчальних планів і програм з усіх спеціальностей;
впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес, в роботу завідуючих відділеннями, циклових комісій;
- створення умов для забезпечення повноцінного особистісно-орієнтованого навчання на основі використання інноваційних технологій;
-  забезпечення студентів необхідними навчально-методичними матеріалами.

 

   Для забезпечення успішної роботи в визначених напрямках здійснюємо такі заходи:

- будуємо навчально-виховний процес у коледжіі на загальнолюдських, цивілізованих, гуманістичних засадах;
- удосконалюємо діючі і розроблюємо нові навчальні плани спеціальностей;
- створюємо навчально-методичні комплекси дисциплін з урахуванням досягнень науки і досвіду роботи вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів;
-
активно впроваджуємо в навчально–виховний процес інноваційні технології навчання: інтерактивні форми навчання, метод проектів інноваційні та ділові ігри, комп’ютерні технології;
- розробляємо комп’ютерні системи тестування і контролю знань, обліку рейтингу студентів та викладачів;
- широко й активно застосовуємо новітні і традиційні технологічні засоби навчання: проекційну техніку, комп’ютерну техніку, як автономно так і у поєднанні із сучасними та мультимедійними засобами;


Навчання безпечної роботи з електроустаткуванням проводить викладач-методист Роменко В.В.

  • телекомунікаційні технології (локальну та глобальну мережу);
  • підвищуємо роль самостійної роботи студентів;
  • продовжуємо інформатизацію та комп’ютеризацію технікуму. З цією метою: комп’ютеризується бібліотека, створиться електронний каталог, а в перспективі електронна бібліотека; створена локальна мережу; організовуємо єдиний банк даних навчальної і методичної інформації відділень, циклових комісій;
  • продовжуємо розробку програмного забезпечення щодо автоматизації роботи всіх підрозділів і служб коледжу;
  • організовуємо навчання викладачів щодо використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі; організовано доступ до глобальної мережі Internet;
  • розробляємо систему морального і матеріального заохочення викладачів на основі рейтингових оцінок;
  • вдосконалюємо систему підготовки та підвищення кваліфікації викладачів;
  • ведемо цілеспрямовану роботу з якісної підготовки і відбору контингенту. З цією метою: створено систему відбору слухачів на підготовчі курси; систематично і ґрунтовно працюємо із загальноосвітніми школами по відбору абітурієнтів;
  • співпрацюємо із кафедрами академії та ВНЗ ІІІ- IV рівня акредитації.